Privacyreglement

Algemeen

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Praktijk

Als u gebruik maakt van diensten van Sophie Falkena dan zijn er diverse persoonsgegevens van u nodig. Dit is noodzakelijk voor het uitvoeren van werkzaamheden om u een persoonlijk voedingsadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken. Daarnaast zijn uw persoonsgegevens ook nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

Uw persoonsgegevens verstrekt u via telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de voedingsdeskundige, via het ingevulde contactformulier van deze website of via e-mail. Denk hierbij aan de volgende gegevens:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • BSN
 • Telefoonnummer/mobiel nummer
 • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
 • E-mailadres
 • Ter zake doende medische gegevens.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of “gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat gebeurt alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

De plichten van de praktijk

Sophie Falkena is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  – voor zorgverlening
  – voor doelmatig beheer en beleid
  – voor uitvoering van het financiële proces
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener en via deze website.
 • Sophie Falkena is verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u worden verwerkt.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijk) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten dan kunt u dit mondeling, telefonisch (06-24775717) of door middel van een email (falkena.sophie@gmail.com) kenbaar maken aan Sophie FalkenaEr zal dan met u een afspraak worden gemaakt om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat. Hierbij is legitimatie altijd noodzakelijk.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Sophie Falkena heeft de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regels bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk, mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Uitwisseling gegevens

Sophie Falkena zal voor behandeldoeleinden uw relevante medische  gegevens, indien noodzakelijk én met uw instemming, veilig en betrouwbaar verstrekken aan de huisarts, POH’ er, collega voedingsdeskundige (als er sprake is van een overdracht) of andere zorgverleners die mede bij uw behandeling betrokken zijn. Ook kunnen er relevante (medicatie)gegevens worden gedeeld met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten.

Beveiliging

Sophie Falkena neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende zijn beveiligd, onjuist worden bewaard of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact met mij op via telefoonnummer 06-24775717 of via falkena.sophie@gmail.com

Vraag of klacht?

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over de omgang met uw (medische) gegevens? Dan ga ik graag met u in gesprek.

Meer informatie

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.